بازرسی خطوط و یافتن عیوب

یکی از مھم ترین وظایف یک مھندس پایپینگ به ویژه در ردۀ کارفرما یا پیمانفرما (پیمانکار اصلی) بازرسی خطوط و یافتن عیوب آن است. غالباً بازرسان از میان نیروھای باسابقۀ پیمانکاران اجرایی انتخاب میشوند، چون ھیچ کس بھتر از کسی که خود سالھا کار اجرای پایپینگ را انجام داده، نمی تواند کلک ھای پیمانکاران را پیدا کند و عیوب خط را تشخیص دھد. با این حال از آنجا که ناظران
تجربی معمولاً تحصیلات دانشگاھی بالایی ندارند، ممکن است برخی عیوب را تشخیص ندھند، به ویژه عیوب طراحی؛ ھر چند وظیفۀ اصلی ناظران مطابقت دادن لوله کشی اجرا شده با نقشھ است و به مقولۀ طراحی وارد نمیشوند. به ھر حال در مطالب آینده خواھیم کوشید تا عیوب فراگیر در پایپینگ را بیان کنیم و راھکارھای برطرف کردنشان را ھم توضیح دھیم. تنھا خواھش بنده این است کھ ما را از نظراتتان آگاه کنید. مطمئن باشید که از دیدنشان خوشحال خواھم شد. پیش از آغاز مواردی کھ باید بررسی شود، بد نیست توضیحی کوتاه دربارۀ تست پکیج (test) package بدھم. اصولاً فرایند اجرای خطوط بدین صورت است کھ پیمانکار اصلی که معمولاً
( میبندد نقشھھایengineering, procurement, construction) EPC قرارداد را به صورت آیزومتریک و ) piping arrangementنمای از بالا( را در واحد مھندسی خود طراحی کرده و ھمراه با متریال )اقلام( مورد نیاز تحویل پیمانکار اجرایی میدھد. پیمانکار اجرایی ھم پس از تحویل گرفتن نقشه ھای تأیید شده، در کارگاه اسپولسازی، قطعات لوله و اتصالات را به ھم جوش داده و اسپولھای ساخته شده را برای نصب یا جوشکاری داخل سایت، به محل نصب حمل میکند.

با تشکر از نویسنده مقاله

دانلود بازرسی خطوط – Piping Engineers