تجهیزات مورد استفاده

….

مشخصات پروژه

تعداد ۲۰۲۲ نفر ساعت کار